Pobierz program konferencji
09:00 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
mgr KAMILA SYROKA
PR manager, Rzecznik Prasowy Warszawska Uczelnia Medyczna.
09:05 ÷ 09:10 OTWARCIE KONFERENCJI
dr Waldemar DĘBSKI, prof. WUMed
REKTOR Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka.

SESJA I
Komunikacja w zespołach terapeutycznych
Moderator: dr hab. prof. JOANNA JASIŃSKA , mgr KAMILA SYROKA

09:10 ÷ 09:25 dr hab. prof. JOANNA JASIŃSKA
Prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju Warszawska Uczelnia Medyczna.

Komunikacja w zespołach terapeutycznych w praktyce kształcenia pielęgniarek, położnych oraz innych zawodów medycznych.
09:25 ÷ 09:40 mgr KAMILA SYROKA
PR manager, Rzecznik Prasowy Warszawska Uczelnia Medyczna.
09:40 ÷ 09:55 prof. dr hab. n. med. WOJCIECH MARCZYŃSKI
Były prezes Zarządu Głównego oraz były Prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Członek założyciel Towarzystwa Stosowania Metody Ilizarowa (ASAMI). Członek międzynarodowych towarzystw ortopedycznych. Członek Rad Naukowych w Warszawie: Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Reumatologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Przewodniczący Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego. Profesor Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Ból narządu ruchu – zapobieganie a leczenie.
09:55 ÷ 10:10 prof. dr hab. n. med. IZABELLA UCHMANOWICZ
Profesorka, nauczyciel akademicki, pielęgniarka oraz specjalistka pielęgniarstwa kardiologicznego,, geriatrycznego, zachowawczego i epidemiologicznego. Kieruje Katedrą Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Delegatka Ministerstwa Zdrowia do współpracy z Światową Organizacją Zdrowia (WHO).Jako pierwsza w historii pielęgniarka i kobieta, weszła w skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego- wybrana na XXVII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autorka i współautorka licznych prac naukowych oraz programów kształcenia dla pielęgniarek kardiologicznych w Europie.

Rola pielęgniarek w opiece nad chorym z niewydolnością serca.
10:10 ÷ 10:25 dr ANDRZEJ GOLIMONT
Prezes Zarządu Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, Adiunkt Warszawska Uczelnia Medyczna.

Komunikacja zespołu czyli jak widzą Nas pacjenci.
10:25 ÷ 10:40 mgr ANNA DUDZIŃSKA
Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Znaczenie miękkich kompetencji w pracy z pacjentem.
10:40 ÷ 10:55 dr n. med. MONIKA SZKULTECKA-DĘBEK
Wiceprezes Fundacji Instytut Qualitas Vitae

Rola komunikacji w pracy z pacjentem.
10:55 ÷ 11:10 dr n. o zdr. MONIKA PRZESTRZELSKA
Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologiczno – Położniczego.

Samodzielność zawodowa Położnych w wymiarze praktycznym.
11:10 ÷ 11:25 mgr EWELINA CZELEŃ
Asystent Warszawskiej Uczelni Medycznej. Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego.

Komunikacja z pacjentem umierającym z perspektywy pielęgniarki onkologicznej.
11:25 ÷ 11:40 dr n. o zdr. BEATA DANECKA-XIĘŻOPOLSKA
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Akademii Nauk Stosowanych Mazovia Filia w Otwocku.

Rozwiązania dotyczące obsługi i komunikacji wobec pacjentów ze szczególnymi potrzebami – poprawa dostępności i oczekiwane kompetencje kadry medycznej w tym zakresie.
11:40 ÷ 11:55 dr n. o zdr. PAWEŁ WITT
Adiunkt Warszawska Uczelnia Medyczna, biegły sądowy z zakresu pielęgniarstwa.

Opieka skoncentrowana na osobie.
11:55 ÷ 12:10

prof. dr hab. n. med. WALDEMAR WIERZBA
Pierwszy Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Biura Rozliczeń Międzynarodowych oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych. Pełnił funkcję dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA. Od 2019 r. sprawował funkcję Dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Redaktor naczelny magazynu ,,Świat Lekarza”.

Dokąd zmierza współczesna nauka?

PODSUMOWANIE I SESJI
dr hab. prof. JOANNA JASIŃSKA , mgr KAMILA SYROKA

 

SESJA II
Interdyscyplinarności w nauce i praktyce pielęgniarstwa i położnictwai innych zawodów medycznych
Moderator: prof. dr hab. IRENA WROŃSKA, dr KRYSTYNA SELIGA, dr n. med. AGNIESZKA NOWACKA, dr n. med. BARBARA MAZURKIEWICZ, dr hab. n. med. i n. o zdr. MAŁGORZATA STEFANIAK

12:25 ÷ 12:40 dr n o zdr. GRETA KANOWNIK
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Warszawskiego Szpitala Południowego.

Koncepcje zarządzania – teoria i praktyka. Spojrzenie z punktu widzenia Dyrektora Medyka.
12:40 ÷ 12:55 dr n. med. ANDRZEJ KRUPA
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Interdyscyplinarność w procesach diagnostyczno – leczniczych.
12:55 ÷ 13:10 mgr KATARZYNA BARNA
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Prehabilitacja czyli nowa jakość wsparcia dla chorych.
13:10 ÷ 13:25 prof. dr hab. n. med. ANDRZEJ KOCHAŃSKI
Specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej. W latach 2019-2021 był konsultantem krajowym w dziedzinie genetyki klinicznej. Specjalizuje się w genetycznie uwarunkowanych chorobach układu nerwowego, Profesor Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Od genetyki medycznej do medycyny genetycznej.
13:25 ÷ 13:40 mgr MARIA RABIEJ
Magister położnictwa, wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Znaczenie zespołu interdyscyplinarnego w praktyce zawodowej położnej.
13:40 ÷ 13:55 dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Stefaniak
Położna, specjalistka w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologiczno – Położniczego, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej Warszawski Uniwersytet Medyczny.
dr n. med. Barbara Mazurkiewicz
Położna, Vice Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Rozumowanie kliniczne w praktyce edukacyjnej. Jak skutecznie wspierać rozwój tej umiejętności u studentów?
13:55 ÷ 14:10 dr hab. prof. AGATA MESJASZ-LECH
Kierownik dyscypliny naukowej Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Statystyka w badaniach z zakresu medycyny – jak uniknąć błędów.
14:10 ÷ 14:25 prof. dr hab. IRENA MACHAJ
Pełnomocnik Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Koncepcja praw pacjenta a praktyki ich respektowania.
14:25 ÷ 14:40 dr hab. MARLENA PLEBAŃSKA, prof. UW
Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji.

STEAM – kreatywna metoda pracy budująca kompetencje przyszłości.
14:40 ÷ 14:55 dr JAROSŁAW SOZAŃSKI
Doktor prawa. Były radca ministra spraw zagranicznych, autor licznych publikacji, nauczyciel akademicki, wieloletni adiunkt Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Prawa człowieka w sferze medycyny i ochrony zdrowia.
14:55 ÷ 15:10 dr fizjoterapii KRZYSZTOF GRAFF
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Fizjoterapii Warszawska Uczelnia Medyczna.

Diagnostyka i programowanie rehabilitacji pacjentów z różnymi chorobami.
15:10 ÷ 15:25 dr n. med. MAGDALENA NEHRING-GUGULSKA
Lekarka. Pierwszy polski Międzynarodowy Certyfikowany Konsultant Laktacyjny IBCLC, dyrektorka Centrum Nauki o Laktacji. Prezes Fundacji Twórczych Kobiet.

Co personel medyczny wie o wartości mleka kobiecego?
15:25 ÷ 15:35 mgr ŁUKASZ MALCZYK
Prezes Polskiej Unii Przedsiębiorców.

Zapotrzebowanie na rynku pracy dla zawodów pielęgniarka / pielęgniarz oraz położna.
15:35 ÷ 15:45 dr n. o zdr. BEATA WIECZOREK-WÓJCIK
Dyrektor do Spraw Pielęgniarstwa. Specjalistka w Dziedzinie Pielęgniarstwa oraz Zarządzania Podmiotami Leczniczymi – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Gdański Uniwersytet Medyczny.

Przywództwo w pielęgniarstwie na przykładzie zespołów klinicznych.
15:45 ÷ 16:00 mgr zdrowia publicznego MAGDALENA KĘPNIAK
Studentka III roku studiów licencjackich kierunek pielęgniarstwo Warszawska Uczelnia Medyczna.

Pielęgniarka edukacyjna – potrzebna innowacja w podstawowej opiece zdrowotnej.

PODSUMOWANIE II SESJI
prof. dr hab. IRENA WROŃSKA, dr KRYSTYNA SELIGA, dr n. med. AGNIESZKA NOWACKA,
dr n. med. BARBARA MAZURKIEWICZ, dr hab. n. med. i n. o zdr. MAŁGORZATA STEFANIAK

 

ZAKOŃCZENIE i PODSUMOWANIE KONFERENCJI
dr hab. prof. JOANNA JASIŃSKA, mgr KAMILA SYROKA

Pobierz program konferencji

instytucje współpracujące
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Narodowy Instytut
Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Warszawski
Szpital Południowy

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 99, Warszawa
Mazowiecki Szpital Wojewódzki
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Ks. Józefa Poniatowskiego 26,
08-110 Siedlce
Szpital Miejski
w Siedlcach

ul. Starowiejska 15, Siedlce
Szpital Powiatowy
w Garwolinie

ul. Lubelska 50,
08-400 Garwolin
Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny im. prof. Orłowskiego
CMKP

ul. Czerniakowska 231,
00-416 Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ul. Szcześliwicka 36, 02-353 Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Leczniczo - Rehabilitacyjny
WIGOR

w Legionowie
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Hospicjum
Sióstr Felicjanek
im. bł. Hanny Chrzanowskiej

ul. Nowowiejska 10A, Warszawa
HOSPICJUM EWDOMED
ul. Piłsudskiego 3a
05-510 Konstancin-Jeziorna
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Fundacja
Odzyskać Radość

Bogurzyn 87, 06-521 Wiśniewo
Niepubliczny żłobek
Ale Frajda

ul. Bolesławicka 40, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
www.fantomy-szkoleniowe.pl
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2024 - WUMed
WUMed | Facebook WUMed | YouTube WUMed | Instagram
WUMed | Strona główna WUMed | Do góry WUMed | Powrót