​Pandemia to test dla systemu ochrony zdrowia

Rozmowa z dr hab. Joanna Jasińską, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej, pomysłodawczynią i organizatorką konferencji.

Pani Profesor, I Ogólnopolska Konferencja Warszawskiej Uczelni Medycznej poświęcona Współczesnej pielęgniarce i położnej w dobie aktualnych potrzeb zdrowotnych i zagrożeń, za nami. Wydarzenie skupiło wybitnych przedstawicieli swoich dziedzin, zyskało również duże grono obserwujących – odbywało się on-line. Czy planując forum spodziewali się Państwo takiego zainteresowania.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za takie przyjęcie inicjatywy i samej konferencji. Do udziału w niej udało nam się namówić wybitnych przedstawicieli swoich specjalności, m.in. prof. dr hab. Irenę Wrońską, dr nauk o z dr. Mariolę Głowacką czy, o. dr. Krzysztofa Wendlika, Przeora klasztoru Paulinów w Warszawie.

 

Pomysł konferencji zrodził się już w 2019 roku. Miało być to jedno w wielu przedsięwzięć w roku akademickim 2020/2021 w związku z  jubileuszem 30 - lecia istnienia uczelni. Problematyka kadry medycznej w dobie zmieniających się potrzeb i narastających zagrożeń zdrowotnych wydała się już wtedy niezwykle pilna i potrzebna. Planując forum, myśleliśmy o wpisaniu się w obchody Międzynarodowego Roku Pielęgniarek i Położnych oraz 200 rocznicą urodzin twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. Podejmując pierwsze działania organizacyjne, nie przypuszczaliśmy, że zakres tematyczny konferencji będzie, aż tak bardzo aktualny i adekwatny do dynamicznie zmieniających się realiów w systemie ochrony zdrowia, w związku z pandemią COVID-19.

Podczas konferencji podjęto bardzo palące bieżące tematy, m.in. te dotyczące warunków i organizacji pracy pielęgniarek i położnych w dobie pandemii, warunków kształcenia pielęgniarek i położnych oraz statusu medyków w opinii publicznej.

Dzisiaj, w czasie pandemii na pierwszy plan wybija się rola medyków. Zagrożenia związane z koronawirusem stały się testem dla systemu ochrony zdrowia. Rzeczywistość pokazała, że pielęgniarki, pielęgniarze, położne są niezastąpionych ogniwem w walce z wszechobecnym zagrożeniem zdrowia i życia. Jasno widać, że polska kadra pielęgniarska i położnicza, w świetle obowiązującego prawa w naszym kraju, a także prawa UE, jest przygotowana do realizacji samodzielnych świadczeń zdrowotnych w tym przeprowadzania oceny stanu zdrowia, diagnozowania, planowania interwencji terapeutycznych oraz ich ewaluacji, czyli sprawowania kompleksowej opieki w tym, nad pacjentami z Covid-19.

Pragnę podkreślić, że pielęgniarki i położne są jednym z filarów systemu opieki zdrowotnej. Pracując w systemie 24/7 dni w tygodni realizują miliony procedur medycznych i świadczeń zdrowotnych. Nie ulega wątpliwości, że system ochrony zdrowia na całym świecie przechodzi jedną z najtrudniejszych prób ostatnich lat. Obecnie, system ten, oprócz wymagań związanych z pandemią, musi mierzyć się z nierozwiązanymi dotychczas i nawarstwiającymi się problemami, m.in. kadrowymi, zaopatrzeniem w sprzęt czy dostępnością świadczeń.

Komitet Organizacyjny Konferencji przyjął formułę trzech paneli eksperckich Edukacja, E-zdrowie oraz Pielęgniarstwo i Położnictwo jako dziedziny interdyscyplinarne.

W tematach poruszanych przez mówców znalazły się: problem kształcenia kadr medycznych widziany przez pryzmat zmieniających się priorytetów i potrzeb zdrowotnych, warunki pracy oraz odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej, bezpieczeństwo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w czasach pandemii, pielęgniarstwo i położnictwo jako zawody zaufania publicznego. Ważnym tematem było zastosowanie innowacyjnych technologii w ochronie zdrowia, wykorzystanie sztucznej inteligencji i rozwiązań telemedycznych w medycynie. Tu wspierali nas przedstawiciele partnera konferencji, firmy Comarch Healthcare.

W sytuacji w której WUMed kształci kolejne nowe pokolenia kadr medycznych, naszą ambicją jest stworzenie najlepszych warunków do najbardziej profesjonalnego, najpełniejszego przygotowania adeptów nauk medycznych do pełnienie przyszłej roli zawodowej.

Jak kadry pielęgniarskie muszą dostosowywać się/ zmieniać wraz ze zmieniającymi się priorytetami i potrzebami zdrowotnymi społeczeństwa?

Znów wracam do realiów pandemii, która już udowodniła, że pielęgniarki, położne oraz pozostały personel medyczny nie jest tylko dostarczycielem usług, ale stanowi część etycznego systemu tworzącego solidarność społeczną i poczucie wspólnoty.

Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, powierzają pielęgniarkom daleko idące kompetencje i samodzielność zawodową a najnowszy projekt nowelizacji ww. ustawy wprowadza przepis stanowiący, że „Pielęgniarka wykonując zawód ponosi pełną odpowiedzialność za planowanie, organizowanie i zarządzanie opieką medyczną świadczoną pacjentowi.” Współczesne pielęgniarstwo oparte jest na zupełnie innych założeniach niż ubiegłowieczne. Pielęgniarka i położna obecnie, to równoprawny partner w zespole terapeutycznym, obok lekarza i innych równie ważnych profesji medycznych. Pielęgniarstwo to obecnie także dyscyplina naukowa. To szeroka interdyscyplinarna wiedza. Od 1996 roku kształcenie pielęgniarek i położnych odbywa się wyłącznie na poziomie studiów wyższych.

Co się zmieniło?

Przede wszystkim zwiększyła się samodzielność zawodowa pielęgniarek i położnych. Mają możliwość korzystania z uprawnienia zlecania leków, ordynacji leków na receptę w tym zlecanych samodzielnie. Ma to szczególne znaczenie w realizacji świadczeń medycznych przez pielęgniarki i położne w tak samodzielnych zakresach, jak podstawowa opieka zdrowotna, długoterminowa opieka domowa, opieka hospicyjna, pielęgniarstwo nauczania i wychowania,  świadczenia specjalistyczne oraz porada pielęgniarska. Ważną kompetencją pielęgniarek i położnych jest kompetencja formułowania diagnoz pielęgniarskich ICNP Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej. Zarówno pielęgniarka po studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz po specjalizacji, ma prawo wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym diagnostyki laboratoryjnej z wyjątkiem badań stanowiących podwyższone ryzyko dla pacjenta. Obecnie pielęgniarki mają również prawo do kształcenia podyplomowego, na podstawie ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej, gdzie ustawodawca określił takie sposoby kształcenia podyplomowego jak: szkolenie specjalizacyjne; kurs specjalistyczny; kurs doszkalający; kurs kwalifikacyjny. Każda specjalizacja ma na celu pogłębienie wiedzy pielęgniarki oraz uzyskanie umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa.

Współczesne pielęgniarstwo kieruje uwagę przede wszystkim na ciągły rozwój kompetencji zawodowych, co w głównej mierze przekłada się na posiadaną wiedzę, kwalifikacje, a także umiejętności świadczenia wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej.

Pielęgniarki i położne są wciąż na czele listy zawodów zaufania publicznego. Nie zawsze tak było.

Oczekiwania społeczeństwa wobec zawodu pielęgniarki i położnej są bardzo wysokie. Pandemia zmieniła rzeczywistość, w której pielęgniarka i położna pełni swoje funkcje zawodowe, zmieniła zawód pielęgniarki i położnej. Wcześniej pielęgniarka była postrzegana jako służba pacjentowi, podległa lekarzowi, kojarzona z misją i powołaniem. Dziś jest samodzielnym członkiem zespołu terapeutycznego w systemie zdrowia, który dzięki wiedzy i doświadczeniu zawodowemu ma ogromny wkład w proces leczniczy chorego. Wysoka ocena pielęgniarstwa i położnictwa wiąże się z niezwykle ważną rolą, jaką pełnią reprezentanci tego zawodu w systemie. Sprawują jednocześnie kilka funkcji: opiekuńczą, terapeutyczną, leczniczą, edukacyjną, promocyjną oraz naukową.

Wspomnieć należy, że o profesjonalizacji pielęgniarstwa i położnictwa mówić możemy dopiero od przełomu XIX i XX wieku. Wówczas opieka pielęgniarska i położnicza zaczęła być profesją, tracąc charakter charytatywno-społeczny. To czas, w którym rozpoczął się postęp kształcenia zawodowego pielęgniarki i położnej, nastąpił rozwój pielęgniarstwa i położnictwa,  jako zawodu zaufania społecznego. Ten rozwój trwa do dziś i sukcesywnie postępuje.

 I Ogólnopolska Konferencji Warszawskiej Uczelni Medycznej – Współczesna pielęgniarka i położna w dobie aktualnych potrzeb zdrowotnych i zagrożeń,  staje się przyczynkiem do dyskusji na temat aktualnej sytuacji i przyszłości pielęgniarek i położnych w polskim systemie edukacji wyższej oraz ochrony zdrowia.

Pierwsze wnioski, które sformułowano w podsumowaniu forum to : konieczność rozszerzenia standardów kształcenia o zagadnienie z postaw informatyki dla pielęgniarek i położnych oraz postulat wprowadzenia interdyscyplinarnych przedmiotów w kształceniu studentów wydziałów medycznych i nauk o zdrowiu. Idea ta dotyczy centralnego prowadzenia na wszystkich uczelniach medycznych państwowych i prywatnych, zajęć wspólnych dla przyszłych lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Celem takiego rozwiązania jest wskazanie już na poziomie studiów, że medycy tworzą zespół terapeutyczny, którego podstawą jest partnerstwo i współpraca.


instytucje współpracujące
Szpital Praski
p.w. Przemienienia Pańskiego
Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 67, Warszawa
Szpital Wolski
im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, Warszawa
Instytut
"Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
w Warszawie
Szpital Solec
Spółka z o.o.

ul. Solec 93, Warszawa
Mazowiecki
Szpital Wojewódzki
Drewnica Sp. z o.o.

Rychlińskiego 1, Ząbki
Szpital św. Anny
w Piasecznie
Adama Mickiewicza 39,
05-500 Piaseczno
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, Warszawa
Szpital Dziecięcy
im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Niekłańska 4/24, Warszawa
Szpital Czerniakowski
Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25, Warszawa
Mazowiecki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8, Warszawa
Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy
CMKP

ul. Konarskiego 13, Otwock
Szpital Kolejowy
im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie
Szpital Specjalistyczny
im. Świętej Rodziny

Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Zagórze k/Warszawy
05-462 Wiązowna
Narodowe Centrum
Profilaktyki Zdrowotnej
www.ncpz.eu
Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

ul. Gen. M. C. Coopera 5, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Mokotów

ul. A.J.Madalińskiego 13, Warszawa
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
Szpital Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3
05-200 Wołomin
Centrum Medyczne
GRUPA ZDROWIE

Nowodworskie
Centrum Medyczne

ul. Miodowa 2
Nowy Dwór Mazowiecki
Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
"MEDITRANS"
SPZOZ w Warszawie

ul. Hoża 56, 00-685 Warszawa
Centrum Intensywnej Terapii Olinek
ul. Bobrowiecka 9, Warszawa
Stołeczne Centrum
Opiekuńczo-Lecznicze
Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 72/74, Warszawa
RADIOMEDICA
Centrum Diagnostyki Obrazowej

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
NESTOR
Bezpieczny Dom Opieki

ul.Bobrowiecka 9, Warszawa
Warszawskie Zakłady
Sprzętu Ortopedycznego S.A.

al. Bohaterów Września 9, Warszawa
Podkarpackie centrum
Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a
35-083 Rzeszów
www.fantomy-szkoleniowe.pl

Kontakt

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

INFORMACJE O UCZELNI / REKRUTACJA:  
T: 22 559 21 05
T: 22 559 21 06
T: 22 559 22 35
E: rekrutacja@wumed.edu.pl
Copyright © 2023 - WUMED
WUMed | Facebook WUMed | YouTube WUMed | Instagram
WUMed | Strona główna WUMed | Do góry WUMed | Powrót